# خانه_خیرین

اعضای خانه خیرین استان لرستان

1-مدیرعامل:سید محمد رحیم موسوی 2-رییس هئت مدیره:سهراب دوستی 3-بازرس:سیده بهارک ایوبی 4-بازرس:محمدرضاباباپور 5-عضوهیئت مدیره:علی جوانمرد 6- عضوهیئت مدیره:عفت رشیدی 7- عضوهیئت مدیره:نرگس صفربیرانوند 8- عضوهیئت مدیره:زهرا نظری 9- ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید