اعضای خانه خیرین استان لرستان

1-مدیرعامل:سید محمد رحیم موسوی

2-رییس هئت مدیره:سهراب دوستی

3-بازرس:سیده بهارک ایوبی

4-بازرس:محمدرضاباباپور

5-عضوهیئت مدیره:علی جوانمرد

6- عضوهیئت مدیره:عفت رشیدی

7- عضوهیئت مدیره:نرگس صفربیرانوند

8- عضوهیئت مدیره:زهرا نظری

9- عضوهیئت مدیره:لطیف ولی نیا

10- عضوهیئت مدیره:اعظمی جمشیدیان

11- عضوهیئت مدیره:نورمحمدخنجری

 

/ 0 نظر / 31 بازدید